ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

MARISSA PROJECT

Marissa Project

Το MARISSA είναι ένα διακρατικό έργο που ξεκίνησε το 2020 και θα λειτουργεί έως το 2022 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του MARISSA είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της συνύπαρξης μεταξύ ενδοσυντροφικής βίας (IPV) μκαι προβληματικής χρήσης ή/και εξάρτησης από ψυχοτρόπους ουσίες (PSU). Στην πραγματικότητα, τα υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης θυμάτων δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη διαχείριση επιζησάντων ενδοσυντροφικής βίας (IPV) με παράλληλα ζητήματα προβληματικής χρήσης ουσιών (PSU), αντιμετωπίζοντας τα δύο αυτά φαινόμενα ξεχωριστά. Στο MARISSA, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε το IPV και το PSU στο πλαίσιο ενός κοινού πρωτοκόλλου. Για το λόγο αυτό, έξι ευρωπαϊκοί φορείς συμμετέχουν στην ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων καθώς και εκπαιδευτικου υλικου επί της εν λόγω θεματικής. Τελικός σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση των επαγγελματιών, όπως και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις γυναίκες που βιώνουν ενδοσυντροφική βία παράλληλα με ζητήματα προβληματικής χρήσης ή/και εξάρτησης από ψυχοτρόπους ουσίες. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, των επιζησάντων, αλλά και του γενικού πληθυσμού για το σημαντικό αυτό θέμα.

Συνοψίζοντας , το έργο MARISSA θα συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ειδικών και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ IPV και PSU φορέων, μέσω της ανάπτυξης και δοκιμής ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικου εγχειριδίου , καθώς και καινοτόμων πρακτικών παρέμβασης για τους επαγγελματίες της κοινωνικής πρόνοιας των IPV & PSU.

Γιατί επικεντρωνόμαστε στην ενδοσυντροφικη βία και στην προβληματική χρήση ουσιών;

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων , 9 στις 10 επιζήσασες ενδοσυντροφικης βίας στην ΕΕ είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρόλο που η προβληματική χρήση ή/και εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την ενδοσυντροφικη βία, δε φαίνεται να αποτελεί αιτιώδη σχέση. Πρόκειται περισσότερο για ένα πολύ-παραγοντικό φαινόμενο, κατά το οποίο η προβληματική χρήση ή/και εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για IPV. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στο φαινόμενο IPV και PSU, καθώς η κακοποίηση των συντρόφων είναι πιο πιθανό να συμβεί σε σχέσεις όπου και οι δύο σύντροφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ ή με άλλες ουσίες.

Όσον αφορά τις επιζήσασες ενδοσυντροφικής βίας συγκεκριμένα, η προβληματική χρήση ή/και εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες μπορεί να αποτελεί ένα μηχανισμό αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που επιφέρουν οι εμπειρίες κακοποίησης. Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία από ένα σύντροφο είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση ουσιών σε σύγκριση με γυναίκες που δεν έχουν υποστεί ενδοσυντροφική βία. Σε μελέτες σε άτομα με προβληματική χρήση ή/ και εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει σταθερά υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας θυματοποίησης στο πλαίσιο της ενδοσυντροφικής βίας. Κυμαινόμενη στο ίδιο μήκος κύματος, η υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η εξαναγκαστική χρήση ουσιών/ ο εξαναγκασμός χρήσης ουσιών, εντός κακοποιητικών σχέσεων, αποτελεί επίσης σύνηθες φαινόμενο, ως τακτική επιπρόσθετου ελέγχου της συντρόφου και έχει ανησυχητική επίδραση στην ικανότητα των επιζησάντων να έχουν πρόσβαση στην ασφάλεια και την υποστήριξη και να διατηρούν την επιμέλεια των παιδιών τους. Δεδομένου ότι η προβληματική χρήση ή/ και εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες, αυξάνει την ευαλωτότητα των επιζησάντων, θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζεται ο παράγοντας αυτός όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την ασφάλεια των επιζησάντων ενδοσυντροφικης βίας.

 

Γιατί χρειαζόμαστε τη MARISSA;

Παρά την αδιαμφισβήτητη συσχέτιση μεταξύ IPV και PSU, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επαγγελματίες αυτών των τομέων συχνά δεν εκπαιδεύονται ή δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν τις επιζήσασες ενδοσυντροφικης βίας με παράλληλα ζητήματα προβληματικής χρήσης ή/και εξάρτησης από ψυχοτρόπους ουσίες, ενώ το σχετικό υλικό και τα αντίστοιχα πρακτικά εργαλεία δεν είναι ευρέως διαθέσιμα. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για συντονισμένες πρακτικές μεταξύ των υπηρεσιών IPV και PSU για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποστήριξη των γυναικών με συνυπάρχουσες τις δυο αυτές καταστάσεις, που είναι ο στόχος του MARISSA.

Πηγές

  • European Institute for Gender Equality (2012). Women victims of violence receive insufficient support in the EU. Available at: https://eige.europa.eu/news/women-victims-violence-receive-insufficient-support-eu;
  • Galvani, S. (2010). Supporting families affected by substance use & domestic violence. Available at: https://adfam.org.uk/files/docs/adfam_dvreport.pdf;
  • Macy, R., & Goodbourn, M. (2012). Promoting Successful Collaborations Between Domestic Violence and Substance Abuse Treatment Service Sectors: A Review of the Literature. Trauma, violence & abuse. 13. 234-51. 10.1177/1524838012455874.
  • Rivera, E. A., Phillips, H., Warshaw, C., Lyon, E., Bland, P. J., & Kaewken, O. (2015). The Relationship Between Intimate Partner Violence and Substance Use: An Applied Research Paper.