marissa

Tulemused

Siit leiate MARISSA projekti peamised väljundid.

1.

Antud aruanne koondab ülevaate olemasolevast kirjandusest LSV ja sõltuvuste samaaegse esinemise kohta, samuti ülevaate olemasolevatest sekkumistest, töövahenditest, meetoditest, materjalidest ja tavadest ning asutustevahelisest koostööst Euroopas ja mujal.

2.

Sellest dokumendist saate lugeda Kreekas, Eestis ja Islandil LSV ohvrite tugiteenuste ning sõltuvusravi spetsialistidega läbi viidud fookusgruppide tegevuse tulemustest. Fookusgruppide eesmärk oli tuvastada teadmised, vajadused ja väljakutsed, millega spetsialistid oma töös kokku puutuvad, kui samaaegselt esineb LSV ohvriks langemine ja probleemne mõnuainete tarvitamine.

3.

Aruanne kirjeldab olemasolevat konteksti ja peamisi järeldusi selle kohta, millised on LSV ja sõltuvusravi spetsialistide vajadused ja väljakutsed. Aruanne sisaldab MARISSA projekti peamisi leide: ülevaatearuannet, riigipõhiseid aruandeid ning fookusgrupi uuringute tulemusi, seades seeläbi aluse muudatusteks spetsialistide, teenuste ja poliitikate tasemel.

4.

Need on poliitilised soovitused valdkonnas, mis hõlmab LSV ja sõltuvuse samaaegset esinemist. Soovitused on koostatud nii projektipartnerite riiklikel tasanditel kui ka Euroopa tasandil. Soovituste eesmärk on parendada sõltuvusprobleemidega LSV ellujääjatele pakutavat toetust ja edendada selles valdkonnas asutustevahelist koostööd.

5.

Koolituskäsiraamat on suunatud LSV ja sõltuvusprobleemidega töötavatele spetsialistidele ning keskendub nende suutlikkuse suurendamisele. Käsiraamat sisaldab: teavet LSV ja sõltuvuste kohta, teavet soo, võimu ja selle seotuse kohta LSV ja sõltuvusega, teavet LSV ohvriks langemise ja sõltuvuse korrelatsiooni kohta, sõeluuringute, riskihindamise ja suunamiste, paralleelsete / vastastikuste sekkumiste ja järeltegevuste kohta. Käsiraamat on saadaval inglise, kreeka, eesti ja islandi keeles.

6.

Sekkumisvahendid peavad silmas asutustevahelist koostööd sõltuvusprobleemiga LSV ellujääjate toetamisel. Need sisaldavad spetsialistidele mõeldud skriinimisvahendit, mis hõlbustab LSV ohvriks olemise ja mõnuainete probleemse tarvitamise samaaegse esinemise tuvastamist, riskihindamise küsimustikku, suunamisvormi malli ja jätkutegevuste vormi malli. Sekkumisvahendid on saadaval inglise, kreeka, eesti ja islandi keeles.

7.

Mõju hindamise aruanne sisaldab jaotist selle kohta, kuidas võiks edaspidi läbi viia sekkumise pikaajaliste mõjude analüüsi hindamisi. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult väljundite kasutamise etappe nii riiklikul tasandil projektiga seotud riikides kui ka projektivälistes piirkondades kohalikul või riiklikul tasandil.

8.

Kasutuselevõtu juhistes antakse olulisi soovitusi projekti õppematerjali ja -vahendite rakendamiseks, et hõlbustada projekti tegevuste kasutuselevõttu partnerriikides ja mujal asuvate üksuste jaoks.